Dział Współpracy Międzynarodowej University of Economics

Erasmus+ KA131 dla pracowników UEK niebędących nauczycielami akademickimi  

Edycja 2022 

OTWARTA REKRUTACJA

Na zgłoszenia w systemie TEODOR czekamy do 4 grudnia, do godz. 23:59. 

  

Aby automatycznie przejść do wybranego tematu, wystarczy kliknąć na pozycję: 

  1. ZASADY WYJAZDÓW
  2. WARUNKI FINANSOWE
  3. PROCES REKRUTACJI 
  4. SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA POSTĘPOWANIA PO ZAKWALIFIKOWANIU   
  5. FORMALNOŚCI PO POWROCIE Z UCZELNI PARTNERSKIEJ 
  6. PLIKI DO POBRANIA 

  

ZASADY WYJAZDÓW

  

Program Erasmus+ oferuje pracownikom administracyjnym uczelni oraz innym pracownikom nie prowadzącym zajęć dydaktycznych wyjazdy do zagranicznych szkół wyższych i innych instytucji partnerskich na szkolenia w celu doskonalenia umiejętności i podniesienia kwalifikacji oraz poszerzenia wiedzy w dziedzinie związanej z wykonywaną pracą. 

Zasady wyjazdów: 

• W programie Erasmus+ KA131 biorą udział szkoły wyższe z krajów posiadających kartę ECHE (ważną na okres 2021-2027) tj.: kraje członkowskie UE, państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandia, Lichtenstein i Norwegia, Republika Macedonii Północnej, Serbia oraz Turcja.  

Wykaz uczelni partnerskich znajduje się TUTAJ. Uwaga: Z uwagi na problemy z wdrożeniem nowego systemu elektronicznego wśród wielu europejskich uczelni UEK nie podpisał jeszcze umów ze wszystkimi dotychczasowymi partnerami. Jednak zgodnie z informacją Narodowej Agencji w Warszawie do końca roku 2022 umowy międzyinstytucjonalne podpisane na okres 2014-2020 zachowują swoją ważność do czasu ich odnowienia w sposób cyfrowy, ale nie później niż do roku akademickiego 2022/2023. 

• Czas trwania pobytu w uczelni partnerskiej wynosi od 2 do 5 dni. 

• Pobyt pracownika w uczelni przyjmującej musi być zakończony do  22.12.2023. 

• Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa finansowa. 

▪ W ramach kwalifikacji każdy pracownik spełniający kryteria formalne może złożyć jeden wniosek. 

Kwalifikacji na wyjazdy dokonuje Uczelniana Komisja Kwalifikacyjna ds. Wyjazdów Zagranicznych Pracowników UEK.  

Z pracownikiem wnioskującym o wyjazd może zostać przeprowadzona rozmowa w języku angielskim na poziomie deklarowanym przez wyjeżdzającego. 

KRYTERIA FORMALNE:  

1. Zatrudnienie w UEK minimum 1 rok na podstawie umowy o pracę.  

2. Zgoda bezpośredniego przełożonego na wyjazd (podpis na formularzu zgłoszeniowym).  

3. Podpisany przez bezpośredniego przełożonego oraz uczelnię przyjmującą dokument Mobility Agreement.   

4. Znajomość języka obcego związanego z wyjazdem.  

5. Terminowe złożenie wymaganego kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów (w wersji papierowej i elektronicznej).  

   

KRYTERIA MERYTORYCZNE:  

Do poszczególnych kryteriów przyporządkowano propozycję przedziałów punktowych i wag.  

Osiągnięcia wynikające z poniższych punktów rozpatrywane są w odniesieniu do stażu pracy.  

1.* Efekty dotychczasowych wyjazdów zagranicznych, w tym przykłady wdrożenia dobrych praktyk (jeśli dotyczy) [max. 550 znaków].  

PUNKTY:  1-5 WAGA: 2/9

2. Krótki opis zadań zawodowych, w tym podnoszenia kompetencji zawodowych (kursy, szkolenia itp.) [max. 650 znaków] w okresie trzech ostatnich lat pracy.  

PUNKTY:  1-5 WAGA: 2/9

3. Poziom znajomości języka związanego z wyjazdem, certyfikat lub inne formy potwierdzające znajomość języka (np. codzienna praca z językiem obcym, zaświadczenie itp).   

PUNKTY:  1-5 WAGA: 1/9

Poziom znajomości języka: A2 – 1 pkt, B1 –2 pkt, B2 – 3 pkt, C1- 4 pkt, C2 – 5 pkt  

4.* Wynik ostatniej oceny okresowej pracownika (w formie liczbowej i opisowej).  

PUNKTY:  zgodnie z oceną WAGA: 1/9

5. Zgodnie z wytycznymi programu Erasmus+ preferowani są pracownicy, którzy nie brali dotychczas udziału w tym programie oraz pracownicy etatowi.  

PUNKTY:  1-5 WAGA: 3/9

                pierwszorazowy wyjazd – 5 pkt         
                kolejny wyjazd – 0 pkt

Punkty za poszczególne kryteria posiadają przyporządkowany mnożnik (wagi). Suma wag wynosi 1. Na tej podstawie powstaje ranking pracowników wnioskujących o wyjazd.  

*średnia do ustalenia punktacji może zostać wyciągnięta z pominięciem:  

pkt 2 – w przypadku pracownika nie wyjeżdzającego wcześniej z UEK  

pkt 4 – w przypadku pracownika nieposiadającego oceny okresowej z uwagi na zbyt krótki staż pracy  

Dodatkowe informacje dotyczące kandydata: 
1. Staż pracy. 
2. Wyjazdy zagraniczne z UEK w ciągu ostatnich 4 lat, w tym wyszczególnić wyjazdy z programu Erasmus+. Proszę podać wg schematu: 1) Cel wyjazdu 2) Kraj) 3) Instytucja Przyjmująca 4) Rok.  

 

WARUNKI FINANSOWE 

  

1. Pracownikowi przysługuje: 

- pokrycie kosztów ubezpieczenia na wyjazd ze środków UEK, 

- dofinansowanie z programu Erasmus+ KA131 zgodne z poniższą tabelą, przeznaczone na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia:  

 

Kraje

Dzienna stawka stypendium

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

 

180 EUR

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

160 EUR

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

140 EUR

 

- dofinansowanie kosztów podróży wypłacane ze środków Erasmus+ KA 131, przydzielane w formie ryczałtu zależnego od odległości pomiędzy uczelnią przyjmującą i wysyłającą, wg poniższej tabeli:

Odległość

Kwota ryczałtu na podróż

Kwota ryczałtu na podróż typu “Green Travel”

od 10 do 99 km

23 EUR

-

od 100 do 499 km

180 EUR

210 EUR + stypendium na 1 dodatkowy dzień

od 500 do 999 km

275 EUR

320 EUR  + stypendium na 1 dodatkowy dzień

od 1000 do 1999 km

275 EUR

320 EUR + stypendium na 2 dodatkowe dni

od 2000 do 2999 km

360 EUR

410 EUR + stypendium na 3 dodatkowe dni

 

Dystans do konkretnej lokalizacji można sprawdzić >tutaj< . 


Osoby o dużym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki na wyjazd ze specjalnego funduszu programu Erasmus+ dla osób niepełnosprawnych. 

Przez Green Travel rozumie się udokumentowaną podróź pociągiem, autobusem, promem lub tzw. "carpooling". Niezbędne w tym wypadku jest: 

- przedłożenie biletów lub rachunków za przejazd w przypadku przejazdu pociągiem lub autobusem. 

- złożenie oświadczenia w przypadku przejazdu samochodem osobowym oraz rachunków za paliwo/ opłaty za autostradę itp. 

  

PROCES REKRUTACJI 

  

Rekrutacja obywa się online za pośrednictwem platformy TEODOR

Aby wziąć udział w kwalifikacji należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2022: 

- skontaktować się z uczelnią przyjmującą w celu zawarcia Training Mobility Agreement. 

- złożyć wniosek o wyjazd w systemie TEODOR, w tym wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz uzyskać akceptację bezpośredniego przełożonego. 

Szczegółowy opis rekrutacji 

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z UCZELNIĄ PARTNERSKĄ 

Pracownicy mogą wyjechać do uczelni partnerskich, z którymi UEK zawarł umowę na wymianę w ramach programu Erasmus+. 

Link do tabeli z uczelniami współpracującymi z UEK w ramach programu Erasmus+ KA131 - rok akademicki 2022: 

http://www.iro.uek.krakow.pl/files/content/Lista_uczelni_partnerskich_STA_STT_2021_22(1).pdf 

Należy samodzielnie skontaktować się z koordynatorem wybranej uczelni partnerskiej (lub kilku) w celu uzyskania akceptacji i ustalenia szczegółów dotyczących terminów przyjazdu, proponowanych zajęć lub szkolenia, a także języka wykładowego itp. Warunkiem wzięcia udziału w kwalifikacji jest dostarczenie zatwierdzonego przez uczelnię przyjmującą dokumentu Mobility Agreement. Osobą zatwierdzającą Mobility Agreement ze strony UEK jest bezpośredni przełożony w UEK

UWAGA! Pracownik planujący wyjazd w ramach Eramus+ do uczelni nieznajdującej się w powyższej tabeli zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu z koordynatorem projektu w celu ustalenia możliwości takiego wyjazdu. 

Informacji o dostępnych szkoleniach należy szukać poprzez bezpośredni kontakt z uczelniami partnerskimi UEK lub/i na stronach: 

- http://staffmobility.eu/staff-week-search 

- http://www.iro.uek.krakow.pl/wyjazdy/oferty-szkolen-i-wykladow-na-uczelniach-zagranicznych.html 

  

Formularz Zgłoszeniowy i aplikacja w systemie TEODOR 

- Pracownik UEK loguje się do systemu TEODOR: teodor.uek.krakow.pl (hasło i login jak w poczcie uczelnianej). Po zalogowaniu się do systemu należy wybrać z menu „Katalog spraw” ścieżkę: Współpraca Międzynarodowa -> Erasmus+KA131 edycja 2022 ->    Pracownik administracji zgłoszenie na wyjazd-edycja 2022 

- W polu “opis” prosimy wpisać do jakiej uczelni planowany jest wyjazd i załączyć kopie dokumentów (poprzez przycisk „dodaj załącznik”): 

-  dokumentu Mobility Agreement 

- kopię ewentualnego certyfikatu lub innego zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka obcego związanego z wyjazdem 

(wszystkie dokumenty w postaci pdf) i nacisnąć “Przekaż dalej”. 

Po załączeniu ww. dokumentów, należy przesłać je do akceptacji przez bezpośredniego przełożonego używając funkcji aplikacji "Poproś o opinię". Imię i nazwisko bezpośredniego przełożonego należy wybrać w polu „wyszukaj pracownika” oraz poprosić o akceptację w polu „pytanie”, a następnie wybrać przycisk "Poproś o opinię"

- Bezpośredni przełożony wchodzi do sytemu TEODOR, w katalogu “Oczekujące na opinie” odnajduje aplikację (przycisk “pokaż”), odpisuje w polu “Opowiedz”: “Wyrażam zgodę na wyjazd (lub “nie wyrażam zgody na wyjazd”) i klika przycisk “Udziel odpowiedzi”

- Po uzyskaniu opinii kierownika należy uzupełnić pole tekstowe swoim nazwiskiem oraz nazwą uczelni przyjmującej, a następnie wybrać opcję "Przekaż do następnego kroku"

- Koordynator DWM potwierdza otrzymanie kompletu dokumentów w wymaganym terminie. 

  

WYNIKI KWALIFIKACJI - DALSZE POSTĘPOWANIE 

Wszyscy pracownicy zostaną poinformowani o wynikach kwalifikacji i dalszym postępowaniu na platformie TEODOR. Wyniki rekrutacji nie będą tajne. 

Pracownikowi przysługuje prawo do odwołania od decyzji Komisji kierowane do Uczelnianej Komisji Odwoławczej w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania powiadomienia o wynikach kwalifikacji. 

W przypadku ewentualnej rezygnacji z przyznanego wyjazdu zakwalifikowane osoby są zobowiązane do przesłania drogą mailową do koordynatora informacji o takiej decyzji w terminie do 7 dni kalendarzowych od otrzymania powiadomienia o wynikach kwalifikacji. 

  

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA POSTĘPOWANIA po zakwalifikowaniu na wyjazdy: 

  

1. Minimum 3 tygodnie przed wyjazdem należy zgłosić się do pani Joanny Kucharzyk lub do pani Izabeli Nowakowskiej (DWM, budynek Księżówka, pokój K7), aby złożyć

a) wypełniony do punktu 10 i zatwierdzony przez kierownika jednostki wniosek wyjazdowy „skierowanie”

b) wypełnioną w 2 egzemplarzach Umowę finansową

Uwaga! Wpisywana do wniosku wyjazdowego „skierowanie” oraz do umowy kwota stypendium obliczana jest na podstawie liczby dni pobytu w uczelni przyjmującej od 2 do 5 (nie mylić z liczbą dni wyjazdu). Liczba dni podana w umowie musi być zgodna z liczbą, jaka będzie widnieć na zaświadczeniu Confirmation Letter wystawionym przez uczelnię przyjmującą. 

2. Stypendum zostanie przekazanie przelewem na konto pracownika lub wypłacone w gotówce w banku obsługującym UEK, zgodnie z Zasadami wyjazdów zagranicznych

3. Każdy uczestnik wymiany dokonuje wyboru środka transportu oraz zakupu biletu indywidualnie. 

  

FORMALNOŚCI PO POWROCIE Z UCZELNI PARTNERSKIEJ 

  

W terminie do 14 dni po powrocie z wyjazdu należy: 

1) dostarczyć do pani Joanny Kucharzyk lub pani Izabeli Nowakowskiej (DWM, budynek Księżówka, pokój K7): 

– confirmation letter (wydany na papierze firmowym uczelni przyjmującej, poświadczający liczbę dni pobytu oraz zrealizowanie szkolenia, 

– oryginalny dokument Mobility Agreement podpisany przez uczelnię przyjmującą (o ile wcześniej nie został przesłany pocztą), 

2) rozliczyć wyjazd u pani Justyny Orszuli (DWM, budynek Księżówka, pokój K8); 

3) wypełnić raport-ankietę online z wyjazdu po otrzymaniu emaila ze strony European Commission z linkiem do raportu on-line. 

UWAGA! W raporcie należy zaznaczyć, że wyjazd z programu ERASMUS+ KA131 jest w pełni uznawalny przez UEK, ponieważ wyjeżdżacie Państwo służbowo w ramach skierowania zatwierdzonego przez pracodawcę. 

Niedopełnienie jakichkolwiek wymogów proceduralnych skutkuje zwrotem otrzymanego grantu. 

  

PLIKI DO POBRANIA 

  

1. Proces rekrutacji: 

a) TRAINING Mobility Agreement 

2. Po zakwalifikowaniu na wyjazd 

b) Wniosek wyjazdowy - Skierowanie na training mobility Erasmus+ KA131 

c) Umowa finansowa - training mobility Erasmus+ KA131