Dział Współpracy Międzynarodowej University of Economics

Erasmus+ KA131 dla nauczycieli akademickich UEK

Rekrutacja 2022 

OTWARTA REKRUTACJA

 zgłoszenia w systemie TEODOR są przyjmowane do 4 grudnia, do godz. 23:59

 

Aby automatycznie przejść do wybranego tematu, wystarczy kliknąć na pozycję:

 1. Zasady wyjazdów
 2. Warunki finansowe
 3. Proces rekrutacji
 4. Procedura postępowania po zakwalifikowaniu na wyjazdy
 5. Formalności po powrocie z uczelni partnerskiej
 6. Pliki do pobrania

 

ZASADY WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ KA131
edycja 2022:

 

Program oferuje nauczycielom akademickim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie możliwości wyjazdu do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub odbycia specjalistycznego szkolenia z rozwoju kompetencji dydaktycznych czy umiejętności w zakresie opracowywania programów nauczania.

TYPY WYJAZDÓW:

 1. TEACHING MOBILITY - wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (przeprowadzenie 8 godzin wykładów);
 2. TRAINING MOBILITY - specjalistyczne szkolenie przeznaczone na rozwijanie kompetencji dydaktycznych lub umiejętności w zakresie opracowywania programów nauczania.
 3. TEACHING&TRAINING MOBILITY - wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (min. 4 godziny wykładów) połączony ze specjalistycznym szkoleniem przeznaczonym na rozwijanie kompetencji dydaktycznych lub umiejętności w zakresie opracowywania programów nauczania. Plan szkolenia powinien być szczegółowo rozpisany na każdy dzień pobytu na uczelni przyjmującej.

 

 • W ramach kwalifikacji każdy pracownik spełniający kryteria formalne może złożyć jeden wniosek.
 • Z pracownikiem wnioskującym o wyjazd może zostać przeprowadzona rozmowa w języku angielskim na poziomie deklarowanym przez wyjeżdzającego.
 • Kwalifikacji na wyjazdy dokonuje Uczelniana Komisja Kwalifikacyjna ds. Wyjazdów Zagranicznych Pracowników UEK.  
 • Czas trwania pobytu w uczelni partnerskiej wynosi od 2 do 5 dni.
 • Pobyt pracownika w uczelni przyjmującej musi być zakończony do  22.12.2023.
 • Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa finansowa.
 • W programie Erasmus+ KA131 biorą udział szkoły wyższe z krajów posiadających kartę ECHE (ważną na okres 2021-2027), tj.: kraje członkowskie UE, państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandia, Lichtenstein i Norwegia, Macedonia Północna, Serbia oraz Turcja.
  Wykaz uczelni partnerskich znajduje się TUTAJUwaga: Z uwagi na problemy z wdrożeniem nowego systemu elektronicznego wśród wielu europejskich uczelni UEK nie podpisał jeszcze umów ze wszystkimi dotychczasowymi partnerami. Jednak zgodnie z informacją Narodowej Agencji w Warszawie do końca roku 2022 umowy międzyinstytucjonalne podpisane na okres 2014-2020 zachowują swoją ważność do czasu ich odnowienia w sposób cyfrowy, ale nie później niż do roku akademickiego 2022/2023.

 

KRYTERIA FORMALNE:

1. Zatrudnienie w UEK minimum 1 rok na podstawie umowy o pracę.

2. Zgoda bezpośredniego przełożonego pod wnioskiem wyjazdowym w systemie Teodor.

3. Podpisany przez bezpośredniego przełożonego oraz uczelnię przyjmującą dokument Mobility Agreement.

4. Znajomość języka obcego związanego z wyjazdem.

5. Terminowe złożenie wymaganego kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów. 

KRYTERIA MERYTORYCZNE: 

Osiągnięcia wynikające z poniższych punktów rozpatrywane są w odniesieniu do stażu pracy.  Punkty za poszczególne kryteria posiadają przyporządkowany mnożnik (wagi). Suma wag wynosi 1. Na tej podstawie powstaje ranking pracowników wnioskujących o wyjazd. 

1. Trzy najważniejsze publikacje naukowe lub dydaktyczne z trzech ostatnich lat poprzedzających wyjazd. Proszę zamieścić numer publikacji z Bazy Dorobek UEK.  

PUNKTY: przyznawane zgodnie z Zarządzeniem Rektora UEk nr R.0211.48.2022 WAGA: 1

 

2. Osiągnięcia w realizacji projektów naukowych lub dydaktycznych (z wykluczeniem grantów finansowanych ze środków UEK). Proszę podać tytuły konkursu, rok przyznania, wartość projektu, wartość dla UEK, funkcja w projekcie. [max.700 znaków]. Max. 3 projekty. 

PUNKTY:  1-5 WAGA: 1

 

3. Aplikowanie o granty (tylko w przypadku wniosków, które przeszły przynajmniej pierwszy etap oceny (formalny). Proszę podać tytuły i krótki opis [max.700 znaków]. Max 3 projekty.  Pracownik aplikujący o wyjazd zobowiązany jest załączyć dokument potwierdzający ten fakt. 

PUNKTY:  1-5 WAGA: 1

 

4.* Wynik Studenckiej Oceny Jakości Zajęć Dydaktycznych z ostatnich 4 semestrów. W przypadku pracownika posiadającego krótszy staż pracy posiadanie mniejszej liczby ocen nie wpływa negatywnie na ocenę kandydatury. 

PUNKTY:  zgodnie z oceną WAGA: 1

 

5. Najważniejsze osiągnięcia organizacyjne w ostatnich 3 latach [max. 650 znaków]. 

PUNKTY:  1-5 WAGA: 1


6. Poziom znajomości języka związanego z wyjazdem, potwierdzony certyfikatem, oświadczeniem własnym lub inną formą (np. prowadzenie zajęć w języku obcym, zaświadczenie itp). 

Poziom znajomości A1 – 0 pkt, A2 – 1 pkt, B1 –2 pkt, B2 – 3 pkt, C1- 4 pkt, C2 – 5 pkt 

PUNKTY:  1-5 WAGA: 3

 

7.* Wynik ostatniej oceny okresowej pracownika (w formie liczbowej i opisowej). W przypadku pracownika, który nie posiada oceny z uwagi na zbyt krótki staż pracy, fakt ten nie wpływa negatywnie na ocenę kandydatury. 

PUNKTY:  JAK OCENA WAGA: 1

 

8. Zgodnie z wytycznymi programu Erasmus+ preferowani są pracownicy, którzy nie brali dotychczas udziału w tym programie oraz pracownicy etatowi. 

PUNKTY:  0 lub 5

Pierwszy wyjazd - 5 pkt

Kolejny wyjazd - 0 pkt

WAGA: 3

 

*średnia do ustalenia punktacji może zostać wyciągnięta z pominięciem:  

pkt 4 – w przypadku pracownika nieposiadającego oceny z ostatnich 4 semestrów z uwagi na zbyt krótki staż pracy 

pkt. 7 - w przypadku pracownika nieposiadającego oceny okresowej z uwagi na zbyt krótki staż pracy 

Dodatkowe informacje dotyczące kandydata:

 1. Staż pracy.
 2. Wyjazdy zagraniczne z UEK w ciągu ostatnich 4 lat, w tym wyszczególnić wyjazdy z programu Erasmus+. Proszę podać wg schematu: 1) Cel wyjazdu 2) Kraj) 3) Instytucja Przyjmująca 4) Rok.

 

 

WARUNKI FINANSOWE WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ KA131 W ROKU AKADEMICKIM 2022/23:

 

1. Pracownikowi przysługuje:

- pokrycie kosztów ubezpieczenia na wyjazd ze środków UEK;

- dofinansowanie z programu Erasmus+ KA131 zgodne z poniższą tabelą, przeznaczone na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia:
 

Kraje

Dzienna stawka stypendium

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

 

180 EUR

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

160 EUR

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

140 EUR

 

- dofinansowanie kosztów podróży wypłacane ze środków Erasmus+ KA 131, przydzielane w formie ryczałtu zależnego od odległości pomiędzy uczelnią przyjmującą i wysyłającą, wg poniższej tabeli:

Odległość

Kwota ryczałtu na podróż

Kwota ryczałtu na podróż typu “Green Travel”

od 10 do 99 km

23 EUR

-

od 100 do 499 km

180 EUR

210 EUR + stypendium na 1 dodatkowy dzień

od 500 do 999 km

275 EUR

320 EUR  + stypendium na 1 dodatkowy dzień

od 1000 do 1999 km

275 EUR

320 EUR + stypendium na 2 dodatkowe dni

od 2000 do 2999 km

360 EUR

410 EUR + stypendium na 3 dodatkowe dni

Dystans do konkretnej lokalizacji można sprawdzić >tutaj< .

Przez Green Travel rozumie się udokumentowaną podróż pociągiem, autobusem lub tzw. "carpooling". Niezbędne w tym wypadku jest:

- przedłożenie biletów lub rachunków za przejazd w przypadku przejazdu pociągiem lub autobusem.

- złożenie oświadczenia w przypadku przejazdu samochodem osobowym oraz przedłożenie rachunków za paliwo/ opłaty za autostrady itp.

2. Osoby o dużym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki na wyjazd ze specjalnego funduszu programu Erasmus+ dla osób niepełnosprawnych.

 

PROCES REKRUTACJI

 

Rekrutacja obywa się online za pomocą platformy TEODOR.

 Aby wziąć udział w kwalifikacji należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 grudnia 2022:

- skontaktować się z uczelnią przyjmującą w celu zawarcia odpowiedniego Mobility Agreement.

- złożyć wniosek o wyjazd w systemie TEODOR, w tym wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz uzyskać akceptację formularza zgłoszeniowego oraz Opisu kursu /Course description (jeśli dotyczy) przez bezpośredniego przełożonego.

Szczegółowy opis rekrutacji

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z UCZELNIĄ PARTNERSKĄ

Pracownicy mogą wyjechać do uczelni partnerskich, z  którymi UEK zawarł umowę na wymianę w ramach programu Erasmus+.

Link do tabeli z uczelniami współpracującymi z UEK w ramach programu Erasmus+ KA131:

http://iro.uek.krakow.pl/files/content/Lista_uczelni_partnerskich_STA_STT_2021_22(1).pdf

Należy samodzielnie skontaktować się z koordynatorem wybranej uczelni partnerskiej (lub kilku) w celu uzyskania akceptacji i ustalenia szczegółów dotyczących terminów przyjazdu, proponowanych zajęć lub szkolenia, a także języka wykładowego itp.  Warunkiem wzięcia udziału w kwalifikacji jest dostarczenie zatwierdzonego przez uczelnię przyjmującą dokumentu Mobility AgreementOsobą zatwierdzającą Mobility Agreement ze strony UEK jest bezpośredni przełożony w UEK.

UWAGA! Pracownik planujący wyjazd w ramach Eramus+ do uczelni nieznajdującej się w powyższej tabeli zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu z koordynatorem projektu w celu dopełnienie formalności związanych z zawarciem umowy instytucjonalnej.

Informacji na temat specjalistycznych szkoleń mogą Państwo szukać na poniższych stronach. Proszę zwrócić uwagę, by szkolenie było dedykowane kadrze dydaktycznej i ukierunkowane na rozwój kompetencji dydaktycznych lub metodycznych nauczycieli.

http://www.iro.uek.krakow.pl/wyjazdy/oferty-szkolen-i-wykladow-na-uczelniach-zagranicznych.html

http://staffmobility.eu/


Formularz zgłoszeniowy i aplikacja w systemie TEODOR

- Pracownik UEK loguje się do systemu TEODOR: teodor.uek.krakow.pl (hasło i login jak w poczcie uczelnianej). Po zalogowaniu się do systemu należy wybrać z menu „Katalog spraw” ścieżkę: Współpraca Międzynarodowa -> Erasmus+KA131 edycja 2022 ->  Nauczyciel akademicki zgłoszenie na wyjazd-edycja 2022.

- w ramach wniosku należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. W polu “opis” prosimy wpisać do jakiej uczelni planowany jest wyjazd i załączyć kopie dokumentów (poprzez przycisk „dodaj załącznik”):

a) Mobility Agreement

b) Opisu kursu (jeśli dotyczy)

c) kopię ewentualnego certyfikatu lub innego zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka obcego związanego z wyjazdem

d) potwierdzenie aplikowania o granty (jeżeli dotyczy)

(wszystkie dokumenty w postaci pdf) i nacisnąć “Przekaż dalej”.

UZYSKIWANIE AKCEPTACJI BEZPOŚREDNIEGO PRZEŁOŻONEGO

Po załączeniu ww. dokumentów należy przesłać je do akceptacji przez bezpośredniego przełożonego używając funkcji aplikacji "Poproś o opinię". Imię i nazwisko bezpośredniego przełożonego należy  wybrać w polu „wyszukaj pracownika” oraz poprosić o akceptację w polu „pytanie”, a następnie wybrać przycisk "Poproś o opinię".

Bezpośredni przełożony wchodzi do sytemu TEODOR, w katalogu “Oczekujące na opinie” odnajduje aplikację  (przycisk “pokaż”), odpisuje w polu “Opowiedz”: “Wyrażam zgodę na wyjazd (lub “nie wyrażam zgody na wyjazd”) i klika przycisk “Udziel odpowiedzi”.

Po uzyskaniu opinii kierownika należy uzupełnić pole tekstowe swoim nazwiskiem oraz nazwą uczelni przyjmującej, a następnie wybrać opcję "Przekaż do następnego kroku".

Koordynator DWM potwierdza otrzymanie kompletu dokumentów w wymaganym terminie.

Osoba aplikująca otrzymuje automatyczne powiadomienie e-mailem o każdej zmianie dot. stanu aplikacji (np. nowa wiadomość).

 

WYNIKI KWALIFIKACJI - DALSZE POSTĘPOWANIE

Wszyscy pracownicy zostaną poinformowani o wynikach kwalifikacji za pośrednictwem platformy TEODOR. Wyniki rekrutacji nie będą tajne.

Pracownikowi przysługuje prawo do odwołania od decyzji Komisji kierowane do Uczelnianej Komisji Odwoławczej w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania powiadomienia o wynikach kwalifikacji.

W przypadku ewentualnej rezygnacji z przyznanego wyjazdu zakwalifikowane osoby są zobowiązane do przesłania drogą mailową do koordynatora informacji o takiej decyzji w terminie do 7 dni kalendarzowych od otrzymania powiadomienia o wynikach kwalifikacji.

 

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA POSTĘPOWANIA po zakwalifikowaniu na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+ KA131:

 

1. Minimum 3 tygodnie przed wyjazdem należy zgłosić się do pani Joanny Kucharzyk lub pani Izabeli Nowakowskiej (DWM, budynek Księżówka, pokój K7), aby złożyć:

a) wypełniony do punktu 10 i zatwierdzony przez kierownika jednostki wniosek wyjazdowy „skierowanie”.

b) wypełnioną w 2 egzemplarzach Umowę finansową pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+ KA131. Rok 2022/23.

Uwaga! Wpisywana do wniosku wyjazdowego „skierowanie” oraz do umowy kwota stypendium obliczana jest na podstawie liczby dni pobytu w uczelni przyjmującej od 2 do 5 (nie mylić z liczbą dni wyjazdu). Liczba dni podana w umowie musi być zgodna z liczbą, jaka będzie widnieć na zaświadczeniu Confirmation Letter wystawionym przez uczelnię przyjmującą.

2. Stypendum zostanie przekazanie przelewem na konto pracownika lub wypłacone w gotówce w banku obsługującym UEK, zgodnie z Zasadami wyjazdów zagranicznych.

3. Każdy uczestnik wymiany dokonuje wyboru środka transportu oraz zakupu biletu indywidualnie.

  

FORMALNOŚCI PO POWROCIE Z UCZELNI PARTNERSKIEJ

 

W terminie do 14 dni po powrocie z wyjazdu należy:

1) dostarczyć do Pani Joanny Kucharzyk lub Pani Izabeli Nowakowskiej (DWM, budynek Księżówka, pokój K7):

– confirmation letter (wydany na papierze firmowym uczelni przyjmującej, poświadczający liczbę dni pobytu oraz liczbę godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych i/ lub odbycie specjalistycznego szkolenia;

– oryginalny dokument Mobility Agreement podpisany przez uczelnię przyjmującą (o ile wcześniej nie został przesłany pocztą);

2) rozliczyć wyjazd u pani Justyny Orszuli (DWM, budynek Księżówka, pokój K8);

3) wypełnić raport-ankietę online z wyjazdu po otrzymaniu emaila ze strony European Commission z linkiem do raportu on-line.

UWAGA! W raporcie należy zaznaczyć, że wyjazd z programu ERASMUS+ KA131 jest w pełni uznawalny przez UEK, ponieważ wyjeżdżacie Państwo służbowo w ramach skierowania zatwierdzonego przez pracodawcę.

NIEDOPEŁNIENIE JAKICHKOLWIEK WYMOGÓW PROCEDURALNYCH SKUTKUJE ZWROTEM OTRZYMANEGO GRANTU.

 

PLIKI DO POBRANIA

 

1. Proces rekturacji:

 

2. Po zakwalifikowaniu na wyjazd