Dział Współpracy Międzynarodowej University of Economics

Dział Współpracy Międzynarodowej odpowiada za współpracę Uniwersytetu Ekonomicznego z partnerami zagranicznymi oraz wspiera i obsługuje aktywność międzynarodową Uczelni. Do głównych zadań Działu należą: 

1) pozyskiwanie środków z przeznaczeniem na rozwój współpracy międzynarodowej

2) obsługa administracyjna uczelnianych komisji kwalifikacyjnych ds. wyjazdów zagranicznych oraz senackiej komisji ds. współpracy z zagranicą, w zakresie spraw dotyczących pracowników

3) prowadzenie spraw związanych z przynależnością pracowników do naukowych stowarzyszeń i organizacji międzynarodowych

4) koordynowanie całości spraw związanych z zawieranymi przez Uczelnię umowami o wielostronnej współpracy, w tym przygotowywanie projektów umów i programów wykonawczych (również w językach obcych) oraz nadzór nad realizacją umów, w zakresie dotyczącym pracowników

5) informowanie jednostek Uczelni o istniejących możliwościach współpracy naukowej oraz koordynowanie współpracy podejmowanej przez te jednostki

6) koordynowanie i obsługa administracyjna wyjazdów zagranicznych pracowników Uczelni

7) obsługa administracyjno-organizacyjna wymiany międzynarodowej pracowników

8) organizowanie konferencji, pobytów delegacji zagranicznych, szkoleń i prezentacji, wynikających z koordynowanych przez DWM projektów oraz współorganizowanie imprez ogólnouczelnianych, w których udział biorą goście zagraniczni

9) obsługa organizacyjno-administracyjna pobytów oficjalnych gości zagranicznych Uczelni – na zlecenie władz Uczelni

10) obsługa wykładowców i gości zagranicznych, przebywających w Uczelni w związku z realizacją projektów unijnych lub na podstawie umów międzynarodowych

11) prowadzenie spraw związanych z aplikowaniem o granty międzynarodowe, w tym nawiązywanie kontaktów i prowadzenie negocjacji z potencjalnymi partnerami oraz przygotowywanie projektów, a także udział w ogłaszanych w tym zakresie konkursach, które dotyczą pracowników Uczelni

12) udzielanie pracownikom konsultacji i wsparcia w zakresie dotyczącym pozyskiwania grantów międzynarodowych

13) prowadzenie bazy ofertowej możliwości wyjazdów zagranicznych pracowników Uczelni, w tym prowadzenie rekrutacji oraz informowanie i doradzanie pracownikom w tym zakresie